lgotypy ksow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Projekt KSOW: „Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi”

Głównym celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie się z osiągnięciami Bawarii we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Jakie wprowadzono działania i jakie osiągnięto efekty. Jak wyzwolono inicjatywy społeczne aby zainteresowane strony były czynne w procesach przekształceń i wdrażaniu nowych inicjatyw. Problemy, które poruszyliśmy podczas wyjazdu studyjnego (cele szczegółowe):  utrzymanie rolniczego krajobrazu; polityka zagospodarowania przestrzennego; program rozwoju gospodarstw z przewagą użytków zielonych; połączenie procedur komasacji gruntów z programami odnowy wsi; promowanie sprzedaży bezpośredniej i skróconych łańcuchów dostaw,  rozwój turystyki wiejskiej i agroturystki; problemy strukturalne gminy zmarginalizowanej; przeciwdziałanie marginalizacji za pomocą prac urządzeniowych  i planistycznych; wzmocnienie procesów legislacyjnych (Kodeks Urbanistyczno-Budowlany oraz ustawa o scalaniu i wymianie gruntów), pokazanie, jak należy przeprowadzać procesy urządzeniowe, urbanistyczne, odnowy i zachowania architektury wiejskiej  wsi, tak aby krajobraz kulturowy zastany po przeprowadzonych pracach nadal był dominujący.

Uczestnikami było 25 osób z terenu województw małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i śląskiego. Byli to: naukowcy, którzy przygotowują programy i modelowe projekty z zakresu rozwoju obszarów wiejskich wskazani przez partnera projektu Uniwersytet Rolniczy Europejskie Centrum Doradcze Drobnych Gospodarstw Rolnych w liczbie - 4, to doradcy rolniczy wskazani przez partnera projektu  Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w liczbie - 2, to samorządowcy samorządów terytorialnych w liczbie - 10, przedstawiciele administracji państwowej w liczbie - 4, instytucji wsparcia rolnictwa w liczbie - 3 i również 2 osoby ze strony wnioskodawcy.

Wyjazd nastąpił w niedzielę 8 września rano i cały dzień trwał przejazd do Würzburga. Następnego dnia o 9 rano rozpoczęło się spotkanie spotkanie z urzędem ds. rozwoju obszarów wiejskich z Dolnej Frankfonii. Przywitanie i informacje o strukturze i zadaniach urzędu przekazał-  Ottmar PORZELT – szef UROW Dolnej Frankonii, o scaleniach wokół autostradowych i  podstawach prawnych mówił-  Michael KUHN – dyrektor ds. budowy autostrad, a przykład rozwiązań węzła autostradowego przedstawił - Manfred STADLER – dyrektor ds. budowy węzła Gel-dersheim 3 .Po spotkaniu nastąpił objazd terenu w czasie którego zapoznano uczestników z przykładami prac urządzeniowych, scaleniowych gdzie na pierwszy plan wysunięto ochronę środowiska i utrzymanie rolniczego krajobrazu wymagało na każdym z etapów działań wspólnych decyzji mieszkańców. Gmina Geldersheim – to przykład gdzie przedstawiono i zwiedzano inwestycje z zakresu renaturyzacji rzeki Wern, pielęgnacji krajobrazu i ochrony gatunkowej w ramach scalenia wokół autostradowego .Informacje o odnowie wsi Geldersheim przedstawił burmistrz Manfred STADLER, a o pracach urządzeniowych  mówił Annemarie SCHULER – z-ca burmistrza.

Po południu i wieczorem zwiedzano gminę Euerbach –gdzie przedstawiono działania na rzecz rozwoju gminy i współpracy międzygminnej w ramach trwającego 10 lat porozumienia „Oberes Werntal” – jest to międzygminny program wsparcia historycznych centrów miejscowości który przedstawił Kurt ARNOLD – burmistrz.

We wtorek nastąpił wyjazd do Bernried am Starnberger See –gdzie mówiono o  partycypacji społecznej na przykładzie „Wizji rozwoju Bernried“ –czyli  prezentacji doświadczeń . Dyskusję  moderował Josef STEIGENBERGER – burmistrz gminy. Następnie nastąpiło zwiedzanie wsi i pokaz rezultatów  poszczególnych projektów zrealizowanych w gminie. Mówiono o roli planowania miejscowego w rozwoju gminy i przewartościowanie priorytetów w procesach porządkowania przestrzeni wiejskiej gdzie na pierwszy plan wysunięto ochronę środowiska. W pod monachijskiej gminie gdzie grunty rolne i tereny budowlane osiągają niebotyczne ceny, we wszelkich programach naczelnym priorytetem jest zachowanie krajobrazu i dobrych działań w zakresie rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych, zagospodarowania i urządzania przestrzeni.

Środa była poświęcona na  modelowy region ekologiczny „Waginger See-Rupertiwinkel. Birgit BÖHM – reprezentujący Bawarskie Ministerstwo Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, przedstawiał inicjatywy służące gospodarstwom rolnym  Bawarii, które  są również doskonałym przykładem rozwoju poprzez harmonijne łączenie gospodarowania na roli z przedsiębiorczością pozarolniczą ( biogazownie, fotowoltaika, mikro-hydroelektrownie czy też sprzedaż bezpośrednia). Na uwagę zasługuje również symbioza racjonalnej gospodarki leśnej z otoczeniem rolniczym i zagospodarowaniem służącym turystyce. Aby zrealizować powyższe cele w planach rozwojowych rolnictwa Bawarii przedstawianych przez Ministerstwo założono intensywny rozwój rolnictwa ekologicznego .Stąd wizyta u lokalnego dystrybutora produktów spożywczych Bio-Michi i przejazd do gospodarstwa rolnego Michi – gdzie nastąpiła prezentacja organicznej uprawy warzyw. Po południu Hans-Jörg BIRNER – burmistrz gminy Kirchanschöring prezentował działania  na rzecz zamieszkania osób starszych w społecznościach wiejskich. Spacer po gminie i zwiedzanie „Domu spotkań” oraz działań zrealizowanych w ramach odnowy wsi pozwoliło poznać działania planistyczne i prace urządzeniowe przeciwdziałające marginalizacji, wzmacnianie kapitału ludzkiego i lokalnego patriotyzmu. Odbyła się prezentacja zrównoważonego rozwoju osadnictwa, przedstawiono grupy mieszkaniowo - budowlane, przeprowadzono dyskusję nt. „zrównoważonej polityki lokalnej”.

Czwartek to dzień w którym Ministerstwo Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Bawarii przedstawiało zasady bawarskiej polityki zagospodarowania przestrzennego i kompleksowego urządzania obszarów wiejskich, struktury administracji i instrumentów realizacji, politykę ochrony dziedzictwa wiejskiego, sprawiedliwość terytorialna miasto-wieś – spotkali się z nami Maximilian GEIERHOS – dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Od-nawialnych, Zwierzchnik Administracji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, Roland SPILLER – kierownik Referatu Zintegrowanego Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych.

Maximilianeum to Parlament Bawarii który zwiedzano po południu w czwartek, zapoznano się z zasadami i historią parlamentaryzmu w Bawarii, wysłuchano prelekcji na temat systemu polityczno – prawnego Niemiec.

Piątek był dniem w którym delegacja spotkała się w rejonie Lasu Bawarskiego, peryferyjnego regionu górskiego lezącego przy granicy z Czechami i Austrią. Gmina Perlesreut była przedstawiana przez Gerharda POSCHINGERA – burmistrza, oraz Manfreda EIBAL – Posła Parlamentu Bawarii. W dyskusji na temat rozwoju obszarów wiejskich Dolnej Bawarii uczestniczyli burmistrzowie gmin wchodzących w skład Zintegrowanej  Koncepcji Rozwoju Obszarów Wiejskich „Ilzer Land” – wspólnego przedsięwzięcia realizującego strategię rozwoju regionu. W dyskusji uczestniczyli ponadto Josef REIDL – szef Urzędu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dolnej Bawarii, Stefan SCHUSTER – przedstawiciel powiatu Freyung-Grafenau, dr Carolin PECHO – prezes stowarzyszenia „Ilzer Land e. V.”

Po południu był wyjazd do Kampusu Technologicznego w Grafenau. Prof. dr Diana AHRENS – dyrektor kampusu oraz Franz WILHELM – z-ca dyrektor kampusu przedstawili problemy Wyższej Szkoły Zawodowej  prowadzącej działalność na obszarach zmarginalizowanych, gdzie największym problemem jest wyludnianie się obszaru działania Uczelni. Przedstawiono kilka projektów, które mają za zadanie zapobiegać marginalizacji obszarów peryferyjnych.  Prezentację sukcesu rozwoju „do wewnątrz“ miasteczka Grafenau, następnie zwiedzanie centrum  przedstawił burmistrz Max NIEDERMEIER., następnie zwiedzono centrum miasteczka i w ramach odnowy zrewitalizowany park miejski.

Sobota 14.09.2019 roku była dniem powrotu do kraju.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

logotypKSOW