Stowarzyszenie pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dobrowolnym stowarzyszeniem samorządów województw i samorządów powiatowych działającym na podstawie ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Członkami Instytutu są: Województwo Małopolskie, Powiat Dąbrowski i Powiat Proszowicki.

Terenem działania Instytutu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Małopolskiego.

Warunkiem ubiegania się o członkostwo w Instytucie jest podjęcie przez radę powiatu lub sejmik województwa stosownej uchwały o przystąpieniu do Instytutu.

Członków Instytutu przyjmuje Zarząd Instytutu w drodze uchwały o przyjęciu/odmowie przyjęcia danej jednostki samorządu terytorialnego w poczet członków stowarzyszenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania stosownej uchwały rady powiatu lub województwa.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Anna Glixelli – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, przedstawiciel Województwa Małopolskiego w Stowarzyszeniu. Funkcję Wiceprezesa pełni Pan Lesław Wieczorek – Starostwa Powiatu Dąbrowskiego. Członkiem Zarządu jest Pan Krystian Hytroś– Starosta Powiatu Proszowickiego.

Dla realizacji celów statutowych Instytutu zostało utworzone Biuro Instytutu, którego dyrektor odpowiedzialny jest za bieżąca działalność Stowarzyszenia.