Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Miło nam poinformować, że 7 maja 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i znalazły się na niej aż 3 projekty Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Sołtys, rada sołectwa, zebranie wiejskie….czyli co komu wolno w sołectwie – 3 dniowe warsztaty dla sołtysów z Województwa Małopolskiego.

Grupa docelowa: Sołtysi Województwa Małopolskiego (100 osób).

Celem głównym operacji jest wzmocnienie funkcji sołtysa jako lidera lokalnych inicjatyw oraz animatora partycypacji społecznej poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, oraz zwiększenie motywacji i zaufania we własne siły uczestników warsztatów, co w przyszłości przełoży się na większą aktywność społeczności lokalnej. Warsztaty mają na celu rozwiązanie problemów, z którymi osoby pełniące funkcje sołtysa samodzielnie nie są sobie w stanie poradzić np. interpretacja przepisów prawa (podstawy prawne funkcjonowania sołectwa, statut sołecki), sztuka wystąpień publicznych oraz rozwiązywania konfliktów. Mimo, że są to osoby chętne do działania nie zawsze ich wiedza i umiejętności pozwalają na pełne wykorzystanie funkcji jaką sprawują w lokalnym środowisku. Barierą często jest brak wiary we własne siły, ograniczona wiedza oraz brak jakichkolwiek możliwości jej poszerzenia.


Partnerzy dodatkowi projektu: Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów; Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer.

Najbardziej wymiernym efektem realizacji niniejszej operacji  będzie zdobycie przez uczestników umiejętności merytorycznego i skutecznego przeprowadzenia Zebrania Wiejskiego, czyli organu uchwałodawczego sołectwa. Dzięki zaplanowanym warsztatom sołtysi nauczą się planować, ogłaszać, prowadzić i protokołować Zebranie Wiejskie. Uwieńczeniem tego bloku tematycznego będzie inscenizacja Zebrania Wiejskiego, improwizowana przez uczestników z podziałem na role przydzielone w drodze losowania.

Współczesny sołtys oprócz „zacięcia społecznikowskiego” powinien dysponować także wiedzą służącą lepszemu wykonywaniu zadań związanych ze sprawowaniem tej funkcji. Dlatego tak ważne jest stworzenie mu warunków umożliwiających stałe podnoszenie kwalifikacji.

Odwiedź portal KSOW: www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!