Profesjonalne sołtyski i sołtysi działają lokalnie – szkolenie dla Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 25 – 26 marca br. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował ze środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w Szaflarach 2 dniowe warsztaty szkolenia dla 150 Sołtysów i Członków Rad Sołeckich z Województwa Małopolskiego w ramach Akademii Małopolskiego Sołtysa pn. Profesjonalne sołtyski i sołtysi działają lokalnie. 

Akademia Małopolskiego Sołtysa to projekt, który narodził się w 2021 r. i ma na celu integrację  środowiska Sołtysów w Województwie Małopolskim poprzez organizowanie dla nich webinarów, szkoleń, konferencji i spotkań. 

W jego trakcie szkolenia zostały poruszone takie tematy jak.: mądre przywództwo, Strategia Rozwoju Usług Społecznych (katalog usług społecznych dla mieszkańców sołectwa w oparciu o diagnozę lokalnych potrzeb), planowanie strategiczne i długofalowe w sołectwie – zgodnie ze strategią rozwoju województwa, powiatu, gminy i potrzebami mieszkańców; Pozyskiwanie środków dla społeczności lokalnych: programy Aktywni + , FIO, działalność pożytku publicznego: gmina, powiat, województwo, Fundacja  Wspomagania Wsi, Polsko – Amerykańska   Fundacja Wolności, i inne źródła.

Celem głównym szkolenia było natomiast wzmocnienie funkcji sołtysa jako lidera lokalnych inicjatyw oraz animatora partycypacji społecznej poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, oraz zwiększenie motywacji i zaufania we własne siły uczestników spotkania, co w przyszłości przełoży się na większą aktywność społeczności lokalnej. Nabycie i przećwiczenie praktycznej wiedzy min. w zakresie mądrego przywództwo w sołectwie – czyli Jak motywować siebie i innych do działania – metody aktywizujące w pracy sołtysa i sołtyski, a także integrowania środowisk  i angażowanie mieszkańców w grupy i efektywne zespoły do działań lokalnych i inicjatyw w sołectwie. Radzenie sobie z narzekaniem i konfliktami wśród mieszkańców. Ponadto uczestnicy szkolenia dowiedzieli się co to są usługi społeczne i deinstytucjonalizacja usług społecznych w oparciu o  Strategię  Rozwoju Usług Społecznych do 2030 roku (z perspektywą do 2035 roku). Dowiedzieli się jak sobie radzić
z codziennymi wyzwaniami, które przed nimi stoją związanymi z potrzebami usług społecznych różnych grup mieszkańców.

Prezentacje do pobrania:

  1. Aktywizacja i integracja środowiska
  2. Delegowanie zadań
  3. Motywowanie siebie i innych do działania
  4. Planowanie strategiczne i długofalowe w sołectwie
  5. Pokolenia – charakterystyka grup pokoleniowych
  6. Pozyskiwanie środków dla społeczności lokalnych
  7. Strategia rozwoju Małopolski do 2030
  8. Strategia rozwoju wsi
  9. Usługi społeczne a deinstytucjonizacja