Sołtys, rada sołecka, zebranie wiejskie….czyli co komu wolno w sołectwie – 3 dniowe warsztaty dla sołtysów oraz członków rad sołeckich z Województwa Małopolskiego za nami!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował ze środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego 3 dniowe warsztaty, w których wzięło udział 100 przedstawicieli sołtysów oraz członków rad sołeckich z całego Województwa Małopolskiego.

Celem głównym szkolenia było wzmocnienie funkcji sołtysa jako lidera lokalnych inicjatyw oraz animatora partycypacji społecznej poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, oraz zwiększenie motywacji i zaufania we własne siły. 

Sołtysi to liderzy polskich wsi. W dużej mierze od ich zaangażowania i pomysłowości zależy to, czy dana wieś się rozwija. Wieś dziś jest nowoczesna i często przyciąga ludzi, którzy na jej rzecz rezygnują z mieszkania w miastach. Wieś tętni życiem, integruje się dzięki festynom, dożynkom, imprezom okolicznościowym.

Wzmocnienie kompetencji i podniesienie kwalifikacji sołtysów z Województwa Małopolskiego jest niezbędne, by na obszarach wiejskich móc tworzyć sieci współpracy partnerskiej dotyczącej ich rozwoju – na to wszystko kładli nacisk prowadzący warsztaty. Sołtys jest łącznikiem między mieszkańcami a organami gminy (wójt/burmistrz oraz rada gminy), co oznacza, że z jednej strony powinien sygnalizować organom gminy potrzeby i problemy mieszkańców swojej wsi, a z drugiej przekazywać treści uchwał rady gminy, decyzji i zarządzeń wójta/burmistrza do mieszkańców swojego sołectwa. Sołtysi to osoby, które są znane mieszkańcom i przez nich wskazywane, to on zna ich potrzeby i problemy. To do niego ze skargami, czy prośbami często przychodzą mieszkańcy w sprawie wykoszenia poboczy, naprawy studzienki, czy odrestaurowania świetlicy. On dalej wszelkie sprawy przekazuje do samorządu, który jest za daną rzecz odpowiedzialny. I w drugą stronę.

Materiały szkoleniowe

Prezentacja WFOŚiGW