EtnoMałopolska – 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego – strażniczek dziedzictwa kulinarnego regionu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 6–8 marca br. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje w Szaflarach 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla 100 przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Małopolskiego w ramach realizacji operacji finansowanej ze środków Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego.


Tegoroczna już czwarta edycja Etnomałopolski, planowana jest w terminie obejmującym międzynarodowy Dzień Kobiet i będzie miała bardzo szeroką tematykę. Warsztaty poświęcone będą roli jaką w zakresie ochrony i promowania lokalnego dziedzictwa kulinarnego pełnią koła gospodyń wiejskich. Uczestniczki będą szukać odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób najlepiej promować tradycję kulinarną i małopolską spuściznę by w ten sposób odkryć swoją rolę – role strażniczek dziedzictwa kulinarnego regionu.


Udział w warsztatach jest bezpłatny, uczestnicy muszą pokryć jedynie koszty dojazdu.

Wszystkie chętne Panie należącą do KGW w Województwie Małopolskim mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału w warsztatach poprzez przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres mailowy: biuro@irow.org.pl . Ilość miejsc jest ograniczona – będzie decydować kolejność zgłoszeń.